Kategorie

Polecamy!

Polecamy!

DOFINANSOWANIA

 Jeżeli potrzebują Państwo sprzętu lub musicie Państwo wykonać niezbędny remont by zlikidować bariery architektoniczne w Państwa miejscuu zamieszkania , nasza firma pomaga w uzyskaniu dofinansowania na te cele. Wystarczy, że zadzwonicie Państwo do nas a my udzielimy wszystkich niezbędnych informacji, pomożemy skompletować niezbędne dokumenty.

DOFINANSOWANIE Z MOPR

Rodzaje dofinansowań: zakup łóżek, wózków ,wykonanie niezbędnego remontu (łazienki, mieszkania) itp.

Kto może otrzymać pomoc ? 

Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług związanych z likwidacją barier poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Co jest przedmiotem dofinansowania? 

Zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem i jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony wniosek

2.Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).

Procedury

Procedura wymaga zawarcia umowy z MOPR o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wielkość pomocy

Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów  zakupu sprzętu  lub wykonania usług, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS.

AKTYWNY SAMORZĄD

1.likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

2.likwidacja barier w poruszaniu się:pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

 Online: 7